top of page

PIIBE LEGAL OSALEJA KINNITUSKIRI

 

 1. Osaleja kinnituskiri

  1. Üritus ei ole autospordivõistlus ega võistluslikku elementi sisaldav tegevus. Ürituse sisuks on tunnetada oma sõiduki kiiruslikke omadusi ja võrrelda seda vahetult teise üritusel osaleja masinaga ca400m lõigul.

  2. Osalejal on õigus sõita tema poolt valitud kiirusega, tagades ohutuse iseeendale, teistele osalejatele ja kolmandatele osapooltele. 

 

 1. Üldised kinnitused

  1. Olen tutvunud ürituse juhendiga, selle lisade ja ürituse toimumispaiga eeskirjadega ja kohustun kogu ürituse vältel täitma kõiki selles sisalduvaid nõudeid. 

  2. Oma sisenemisega ürituse toimumise territooriumile ja tasudes osalustasu kinnitan, et olen tutvunud käesoleva kinnituskirjaga.

  3. Juhul kui juhendi-, antud dokumendi- või korraldaja poolsete nõuete täitmine ei ole võimalik või ma ei soovi seda teha olenemata põhjustest, olen kohustatud loobuma edasisest üritusel osalemisest ilma osalustasu tagastuseta ja mistahes kulude hüvitamiseta korraldaja poolt.

  4. Olen teadlik, et auto juhtimine on ohtlik. 

  5. Üritusel ja rajal viibimisega seoses eksisteerib reaalne risk, et juht kaotab auto üle kontrolli, toimub kokkupõrge teiste rajal liikujatega, rajal- või raja kõrval asuvate objektidega, otsasõit teisele osalejale, korraldajale või kolmandale osapoolele. 

  6. Selliste õnnetuste tagajärg võib olla ulatuslik materjaalne kahju mulle endale, kohustus hüvitada tekitatud kahju teisele osalejale, auto omanikule, korraldajale või kolmandale osapoolele. 

  7. Samuti võib õnnetus lõppeda juhi, teise osaleja, korraldaja või kolmanda osapoole kehaliste vigastuste, püsivate kehaliste puuete tekkega või surmaga. 

  8. Mulle on osalejate koosolekul selgitatud, kuidas ohuolukordade tekkimise tõenäosust saab vähendada. 

  9. Saan aru, et korraldajate poolt antud selgitused ei välista ohtlikke olukordi, õnnetusjuhtumite toimumist ja kahju tekkimist.

  10. Vastutan oma tegevuse ja tegevusetuse tagajärgede eest isiklikult kogu ürituse toimumise ajal. 

  11. Olen teadlik, et korraldaja ei saa tagada teiste üritusel osalejate poolt ürituse reeglite täitmist ja seda, et osalevad autod on tehniliselt korras. 

  12. Samuti saan aru, et rajale juurdepääs ei ole suletud kolmandatele isikutele, ning seetõttu ei saa välistada nende poolt osalejatele kahjude tekitamist või neile kahju tekkimist.

  13. Kohustun kasutama isiklikke kaitsevahendeid, järgima ürituse juhendi nõudeid ning korraldajate korraldusi ja märguandeid. 

  14. Teen kõik endast oleneva, et ohuolukordi ja õnnetusi vältida. 

  15. Õnnetuse vältimatuse korral püüan vähendada teistele osalejatele, kolmandatele osapooltele ning korraldajatele tekkida võivat kahju. 

  16. Kahju tekkimisel minule endale minu tegevuse- või tegevusetuse tõttu kohustun mitte esitama nõudeid korraldajale, korraldamisega seotud isikutele, teistele osalejatele või kolmandatele osapooltele. 

  17. Kui minule põhjustatakse kahju teise osaleja või kolmanda osapoole poolt, siis on minu kohustus tegeleda kahju sissenõudmisega süüdlaselt. 

  18. Kui tekib vaidlus süülisuse või kahju hüvitamise osas, siis ma lahendan sellise vaidluse läbirääkimiste teel või Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras. 

  19. Mitte mingil juhul ei nõua ma kahjude hüvitamist korraldajalt või korraldamisega seotud isikutelt. Samuti ma ei nõua nende kaasamist kahju hüvitamist puudutavatesse vaidlustesse.

  20. Olen teadlik, et reeglina kindlustusseltsid ei hüvita liikluseks suletud territooriumil toimuvate ürituste käigus osalejale tekkinud ja teistele osapooltele tekitatud kahju, välja arvatud juhul kui kindlustusseltsiga on sõlmitud eelnevalt vastavasisuline kokkulepe.

 

 

 1. Juhi kinnitused

  1. Olen minu poolt juhitava auto omanik või kasutan autot volituse alusel. 

  2. Viimasel juhul olen saanud omanikult nõusoleku kasutada autot ringrajal toimuval kestvustestil. 

  3. Sellise volituse olemasolu tõestamine on minu kohustus. 

  4. Kui ma ei ole auto omanik, siis vastutan isiklikult auto omaniku ees mistahes autole tekkinud kahju või ebatavalise kulumise korral, isegi kui kahju tekkis kellegi teise süülise käitumise tõttu. Kohustun vastuvaidlematult alluma kindlustusseltside poolt esitatavatele regressinõuetele.

  5. Veendun enne testsõidu alustamist, et minu poolt juhitava auto tehniline seisukord vastab juhendi ja tehniliste tingimuste nõuetele.

  6. Ma ei juhi autot alkoholi-, ravimite-, narkootiliste ainete- või haigusnähtude mõju all, ning samuti üleväsinuna või kui eksisteerivad mistahes muud asjaolud, mis ei võimalda mul keskenduda auto juhtimisele ohutul viisil.

bottom of page